ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบออนไลน์


หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน
การลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ต้องได้รับการเชื้อเชิญเท่านั้น

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร โดยกิจกรรมในหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

 1. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหา ประกอบด้วย
  1.1 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
  1.2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
  1.3 ระบบภูมิคุ้มกัน
  1.4 พันธุกรรม
  1.5 จากหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้
  1.6 การวัดและประเมินผล
 2. การวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
  2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  2.2 สมรรถนะ ทักษะ และบทบาทครูไทยในศตวรรษที่ 21
  2.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
  2.4 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
  2.5 การวัดผลและประเมินผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้กับครูผู้สอน และพัฒนาไปสู่การเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท. ในการอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ครูโครงการ สควค. จำนวน 40 คน และกำหนดคุณสมบัติดังนี้

 1. มีประสบการณ์การสอนวิชาพื้นฐานชีววิทยา หรือวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อย่างน้อย 2 ปี
 2. ได้รับมอบหมายในการจัดเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการของ สสวท. และปฏิบัติงานตามเป้าหมายโครงการของ สสวท.
 4. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

คณะวิทยากร

1 อ.ธันยากานต์ กุลศุภกร

อ.ธันยากานต์ กุลศุภกร

ผู้เชี่ยวชาญ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ

อีเมล kampa@ipst.ac.th

2 ดร.อรสา ชูสกุล

ดร.อรสา ชูสกุล

ผู้ชำนาญ สาขาเคมีและชีววิทยา

อีเมล ochoo@ipst.ac.th

3 อ.สมฤทัย ชัยโพธิ์

อ.สมฤทัย ชัยโพธิ์

ผู้ชำนาญ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ

อีเมล schai@ipst.ac.th

4 ดร.ภัณฑิลา อุดร

ดร.ภัณฑิลา อุดร

นักวิชาการ สาขาเคมีและชีววิทยา

อีเมล pudor@ipst.ac.th

5 อ.ปาณิก เวียงชัย

อ.ปาณิก เวียงชัย

นักวิชาการ สาขาเคมีและชีววิทยา

อีเมล pwein@ipst.ac.th

6 ดร.ธเณศ เกิดแก้ว

ดร.ธเณศ เกิดแก้ว

นักวิชาการ สาขาเคมีและชีววิทยา

อีเมล thker@ipst.ac.th

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
 • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
 • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th ที่หัวเรื่องอีเมล โปรดระบุรหัสวิชา Bio001 ตามด้วยชื่อปัญหา เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

ถาม: หากมีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถสอบถามได้ทางอีเมล orasa.c@proj.ipst.ac.th