ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)


IPST
ปิดการลงทะเบียนแล้ว

About This Course

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher: C4T) แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (๒๐ ชั่วโมง)

"ระยะเวลาลงทะเบียน วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563"

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่

 1. แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. กิจกรรมที่ 2 การรู้ดิจิทัล
 4. กิจกรรมที่ 3 การแก้ปัญหา
 5. กิจกรรมที่ 4 แนวคิดเชิงคำนวณ
 6. กิจกรรมที่ 5 การแก้ปัญหาด้วย Scratch
 7. กิจกรรมที่ 6 การแก้ปัญหาด้วย Python
 8. กิจกรรมที่ 7 การออกแบบและเทคโนโลยี

ระยะเวลาเรียน

20 ชั่วโมง

การวัดและประเมินผลผู้เรียน

เกณฑ์การผ่านอยู่ที่ 80% ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นครูผู้สอน หรือศึกษานิเทศก์ที่ได้รับมอบหมายให้สอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั่วประเทศ
 2. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

Course Staff Image #2

ดร.โชติมา หนูพริก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์นพพร แสงอาทิตย์

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์อุรชา นุชเหลือบ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี

นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

นายวัชรา สามาลย์

นายวัชรา สามาลย์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี

นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42

นายคู่บุญ ศกุนตนาค

นายคู่บุญ ศกุนตนาค

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

นางสาวณัฏฐิตา แก้วศรี

นางสาวณัฏฐิตา แก้วศรี

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

นางสาวอรสา ดีทุ่ง

นางสาวอรสา ดีทุ่ง

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

อ.ทัศนีย์ กรองทอง

อาจารย์ทัศนีย์ กรองทอง

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยากร

Course Staff Image #2

ดร.โชติมา หนูพริก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดร.สุชิรา มีอาษา

ดร. สุชิรา มีอาษา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

อ.กัญญาวีร์ วุฒิศิริพรรณ

อาจารย์กัญญาวีร์ วุฒิศิริพรรณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

อ.ธนายุส พิจยานนท์

อาจารย์ธนายุส พิจยานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนสตรีระนอง

ดร.พัชรพล ธรรมแสง

ดร. พัชรพล ธรรมแสง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

อ.มณฑารพ สิงห์โตเกษม

อาจารย์มณฑารพ สิงห์โตเกษม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร

อ.วิภาวดี มีเลิศ

อาจารย์วิภาวดี มีเลิศ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านกะตูปะ

อ.ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์

อาจารย์ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี

อ.กาญจนา โนหลักหมื่น

อาจารย์กาญจนา โนหลักหมื่น

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

อ.ทิพย์สุดา สรณะ

อาจารย์ทิพย์สุดา สรณะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล”

อ.ทัศนีย์ กรองทอง

อาจารย์ทัศนีย์ กรองทอง

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
 • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
 • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล c4t@ipst.ac.th (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

ถาม: หากมีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไร

ตอบ: ตั้งกระทู้ถามในเมนู การสนทนา จะมีผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรคอยตอบคำถามที่ท่านสงสัย
(หมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร ไม่สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาการเข้าใช้งานระบบ โปรดติดต่อ c4t@ipst.ac.th (ให้บริการในวันเวลาราชการ) )