ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙)


IPST
ปิดการลงทะเบียนแล้ว

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher: C4T) แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (๒๐ ชั่วโมง)

"ระยะเวลาลงทะเบียน วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563"

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดเชิงคำนวณ กิจกรรม CS Unplugged และ Coding กับ Blockly
  3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วยเนื้อหา การพัฒนาโครงงาน และตัวอย่างเครื่องมือช่วยพัฒนาโครงงาน
  4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิทยาการข้อมูล ประกอบด้วยเนื้อหา วิทยาการข้อมูล คุณค่าของข้อมูล รวบรวมและสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำข้อมูลให้เป็นภาพ
  5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความเป็นพลเมืองดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบด้วยเนื้อหา INTERLAND พลเมืองดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และพัฒนาการเทคโนโลยี

โดยหลักสูตรใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง และมีการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การผ่านอยู่ที่ 80% ขึ้นไป

  • แบบฝึกหัด สามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยระบบจะนำคะแนนครั้งล่าสุดมาคำนวณ
  • แบบทดสอบ(Final Exam) สามารถทำได้เพียง 1 ครั้ง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ครูผู้สอนหรือกำลังจะสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

Course Staff Image #2

ดร.โชติมา หนูพริก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์นพพร แสงอาทิตย์

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์อุรชา นุชเหลือบ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

Course Staff Image #2

นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

Course Staff Image #2

นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

Course Staff Image #2

นายธนกร วราวิทยาวุฒิ

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

Course Staff Image #1

ดร.จีระพร สังขเวทัย

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Course Staff Image #2

นายพนมยงค์ แก้วประชุม

ตำแหน่ง นักวิชาการ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยากร

Course Staff Image #2

ดร.โชติมา หนูพริก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

นายพลกฤษณ์ รินทรึก

โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  จังหวัดกาฬสินธุ์

นายเขตรัตน์ ม่วงสุข

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  จังหวัดนครสวรรค์ 

นายเอกตวัน  เลิศไกร

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวนุกูล สถาพร

โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นายสมชาติ แผ่อำนาจ

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายก่อเกียรติ  วิริยะสมบัติ

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา

นายพิชญะ  โชคพล

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นายณัฐพล  บัวอุไร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

นายภาสกร  ภาคอัต

โรงเรียนธัญรัตน์  จังหวัดปทุมธานี

นางดาวใจ ศรีสองเมือง

โรงเรียนบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม

นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย

ดร.จีระพร สังขเวทัย

สสวท. กรุงเทพมหานคร

นายพนมยงค์ แก้วประชุม

สสวท. กรุงเทพมหานคร

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
  • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
  • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล c4t@ipst.ac.th (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

ถาม: หากมีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไร

ตอบ: ตั้งกระทู้ถามในเมนู การสนทนา จะมีผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรคอยตอบคำถามที่ท่านสงสัย
(หมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร ไม่สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาการเข้าใช้งานระบบ โปรดติดต่อ c4t@ipst.ac.th (ให้บริการในวันเวลาราชการ) )