ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗)


IPST
ปิดการลงทะเบียนแล้ว

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗)

"ระยะเวลาลงทะเบียน วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563"

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนและการจัดอบรมออนไลน์ ภาพรวมของหลักสูตร เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) การจัดหลักสูตร และแนวการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางจัดการเรียนรู้ในเรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อัลกอริทึม และการเขียนโปรแกรม Scratch

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางจัดการเรียนรู้ในเรื่อง การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน การสร้างทางเลือก การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การรู้ดิจิทัล
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางจัดการเรียนรู้ในเรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยี การใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีมารยาท การสื่อสารผ่านอีเมล

หน่วยที่ 5 การวิจัยการใช้หลักสูตร (วิทยาการคำนวณ)

คุณสมบัติผู้รับการอบรม

ครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และครูที่สนใจ

จำนวนชั่วโมงในการอบรม

12 ชั่วโมง

เกณฑ์ผ่านการอบรม

คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบรวมตั้งแต่ 80% ขึ้นไป โดยที่
  • แบบฝึกหัดสามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • แบบทดสอบ (Final Exam) สามารถทำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ผู้ดูแลหลักสูตร

Course Staff Image #2

ดร.โชติมา หนูพริก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์นพพร แสงอาทิตย์

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์อุรชา นุชเหลือบ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #1

อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #1

อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

ผู้ชำนาญสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Course Staff Image #2

อาจารย์สราวุธ มีศรี

นักวิชาการสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คณะวิทยากร

Course Staff Image #2

ดร.โชติมา หนูพริก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #2

อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Course Staff Image #1

อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

ผู้ชำนาญสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Course Staff Image #2

ครูอภิไธย ทองใบ

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1

Course Staff Image #2

ครูวิษณุ จันทะสะเร

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.สงขลา เขต 1

Course Staff Image #2

ครูวชิราวรรณ เทียมทัน

โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1

Course Staff Image #2

ครูอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

Course Staff Image #1

ครูพีรียา วงษ์ธานี

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1

Course Staff Image #2

ครูปาริฉัตร พรสุวรรณ

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 4

Course Staff Image #2

ครูประดิษฐ์ชัย สมนึก

โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม สพป.สมุทรสาคร เขต 1

Course Staff Image #2

ครูมงคล ทองห่วง

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป.พิจิตร เขต 1

Course Staff Image #2

ครูสุวิทย์ มณีทอง

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป.ลำพูน เขต 2

Course Staff Image #2

ครูพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม

โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่เขต 6

คณะพิจารณาเนื้อหา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #2

ศน.พนภาค ผิวเกลี้ยง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

Course Staff Image #2

ศน.นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2

Course Staff Image #2

ศน.วาริช รัตนกรรดิ

ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1

Course Staff Image #2

ว่าที่ ร.ต.พรชัย ช่วยเอียด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สปพ.กระบี่ เขต 1

Course Staff Image #1

อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

ผู้ชำนาญสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Course Staff Image #2

อาจารย์สราวุธ มีศรี

นักวิชาการสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
  • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
  • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล c4t@ipst.ac.th (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

ถาม: หากมีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไร

ตอบ: ตั้งกระทู้ถามในเมนู การสนทนา จะมีผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรคอยตอบคำถามที่ท่านสงสัย
(หมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร ไม่สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาการเข้าใช้งานระบบ โปรดติดต่อ c4t@ipst.ac.th (ให้บริการในวันเวลาราชการ) )