ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)


ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ปิดการลงทะเบียนแล้ว

About This Course

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)

"ระยะเวลาลงทะเบียน วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563"

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้ตรรกะ และสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตรงตามตัวชี้วัดของสาระเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย ภาพรวมของหลักสูตร การจัดหลักสูตร และแนวการจัดการเรียนรู้
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเนื้อหา การแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยเนื้อหา ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล และการค้นหาข้อทูลบนอินเทอร์เน็ต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การรู้ดิจิทัล ประกอบด้วยเนื้อหา ข้อปฏิบัติและการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย การปกป้องข้อมูลส่วนตัว และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

โดยหลักสูตรใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง และมีการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การผ่านอยู่ที่ 80% ขึ้นไป ซึ่งคะแนนจะได้จากการตอบคำถามในแบบฝึกหัดท้ายคลิป และแบบทดสอบหลังการอบรม ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้

 • แบบฝึกหัดท้ายคลิป สามารถตอบได้ 3 ครั้ง
 • แบบทดสอบหลังการอบรม สามารถตอบได้ 2 ครั้ง
 • คุณสมบัติผู้รับการอบรม

  ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และครูที่สนใจ

  ผู้ดูแลหลักสูตร

  Course Staff Image #2

  ดร.โชติมา หนูพริก

  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

  Course Staff Image #2

  อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

  Course Staff Image #2

  อาจารย์นพพร แสงอาทิตย์

  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

  Course Staff Image #2

  อาจารย์อุรชา นุชเหลือบ

  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

  Course Staff Image #2

  อาจารย์นิรมิษ เพียรประเสริฐ

  นักวิชาการสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  Course Staff Image #1

  อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

  นักวิชาการสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  Course Staff Image #2

  อาจารย์นราธิป เตชะวันสกุล

  นักวิชาการสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  คณะวิทยากร

  Course Staff Image #2

  ดร.โชติมา หนูพริก

  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

  Course Staff Image #2

  อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

  Course Staff Image #2

  ครูพิลัดดา ดวงจันทร์

  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2

  Course Staff Image #2

  ครูปวีณนุช มณีรัตน์

  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1

  Course Staff Image #2

  ครูศิริวรรณ ถิตย์รัศมี

  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

  Course Staff Image #2

  ครูชลธิชา วงศ์ธิเบศร์

  โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

  Course Staff Image #2

  ครูสุนันทา พุฒพันธ์

  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป.ยโสธร เขต 1

  Course Staff Image #2

  ครูชนันท์ธิดา ประพิณ

  โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป.ลำพูน เขต 1

  Course Staff Image #2

  ครูฐิติวัฒน์ จัดดี

  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป.สุโขทัย เขต 2

  Course Staff Image #2

  ครูฐิติรัตน์ คำสระ

  โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

  Course Staff Image #2

  ครูวนิดา คุณสิน

  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป.พิจิตร เขต 2

  Course Staff Image #2

  ครูอชิรญา ชนะสงคราม

  โรงเรียนวัดแหลม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

  Course Staff Image #2

  อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

  ผู้ชำนาญสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  Course Staff Image #2

  อาจารย์นิรมิษ เพียรประเสริฐ

  นักวิชาการสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  Course Staff Image #1

  อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

  นักวิชาการสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  คณะพิจารณาเนื้อหา

  Course Staff Image #2

  ศน.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

  Course Staff Image #2

  ศน.พิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

  Course Staff Image #2

  ศน.อดิศร ก้อนคำ

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.มุกดาหาร

  Course Staff Image #2

  ศน.เจษฎา ก้องสาคร

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

  Course Staff Image #2

  ศน.อภิรักษ์ อำนวยพูนสุข

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.นราธิวาส เขต 3

  Course Staff Image #2

  อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

  นักวิชาการสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  Course Staff Image #2

  อาจารย์นราธิป เตชะวันสกุล

  นักวิชาการสาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  คำถามที่พบบ่อย

  ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

  ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
  • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
  • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล c4t@ipst.ac.th (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

  ถาม: หากมีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไร

  ตอบ: ตั้งกระทู้ถามในเมนู การสนทนา จะมีผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรคอยตอบคำถามที่ท่านสงสัย
  (หมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร ไม่สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาการเข้าใช้งานระบบ โปรดติดต่อ c4t@ipst.ac.th (ให้บริการในวันเวลาราชการ) )