ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นที่ 1)


การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และมีการวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนสำคัญที่จะทำให้ทราบถึงผลของการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจําเป็นต้องมีความเข้าใจและมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กําหนดในหลักสูตร สสวท. ได้จัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรนี้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสำหรับใช้สรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) สามารถสร้างและใช้เครื่องมือแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลประเมินผลในการพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
การลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ต้องได้รับการเชื้อเชิญเท่านั้น

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรอบรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล ระดับมัธยมศึกษาต้น โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการสร้างและวิพากษ์ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพสำหรับใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

หลักสูตรประกอบด้วย 6 บทเรียน ได้แก่ บทเรียนที่ 1 การจัดการเรียนรู้กับการวัดผลประเมินผล บทเรียนที่ 2 การสร้างคำถามที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด บทเรียนที่ 3 การพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ บทเรียนที่ 4 การพัฒนาข้อสอบเขียนตอบ บทเรียนที่ 5 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบ และ บทเรียนที่ 6 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ หลักสูตรอยู่ในระหว่างการเตรียมการเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อรับรองหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพ สสวท. ที่ได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รวมทั้งมีประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความสนใจในด้านการวัดผลประเมินผล และสามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลา รวมทั้งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการของ สสวท.

วิทยากรประจำหลักสูตรอบรม

Course Staff Image #1

ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป

รองผู้อำนวยการสานักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Course Staff Image #2

รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #2

นายเตชทัต เรืองธรรม

ผู้ชำนาญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ สสวท.

Course Staff Image #2

นางธันยากานต์ กุลศุภกร

ผู้เชี่ยวชาญ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ สสวท.

Course Staff Image #2

นางสาวสมฤทัย ชัยโพธิ์

ผู้ชำนาญ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ สสวท.

Course Staff Image #2

นางสาวยศวดี ฐิติวร

นักวิชาการ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ สสวท.

Course Staff Image #2

นางสาวอังคณา หล้าแก้ว

นักวิชาการ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ สสวท.

Course Staff Image #2

นายสุภทัต สุขเอี่ยม

นักวิชาการ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ สสวท.

Course Staff Image #2

นางสาวสมิตา สกุลไพศาล

นักวิชาการ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ สสวท.

Course Staff Image #2

นางสาวรัชดาภรณ์ จินตประสาท

นักวิชาการ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ สสวท.

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
  • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
  • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th ที่หัวเรื่องอีเมล โปรดระบุรหัสหลักสูตร NA001 ตามด้วยชื่อปัญหา เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

ถาม: หากมีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ศึกษาจากคำถามที่พบบ่อยได้ที่ FAQ
  • แจ้งคำถามได้ที่อีเมล scisa.ipst@gmail.com