ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา (ระดับมัธยมศึกษา)


หลักสูตรอบรมครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาได้ โดยหลักสูตรแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การฝึกตั้งคำถาม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ปิดการลงทะเบียนแล้ว

แนะนำหลักสูตรอบรมด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์

หลักสูตรอบรมครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาได้ โดยหลักสูตรแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การฝึกตั้งคำถาม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (หมายเหตุ จำกัดเฉพาะครูในโครงการฯ โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมอบรมตามประกาศของ สสวท.)

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
ผู้อำนวยการ สสวท.

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.

ดร.เขมวดี พงศานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.

คณะวิทยากร

รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ทัศนียา นพรัตน์แจ่มจำรัส
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.อารยา ลี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.

นางสาวนวลน้อย เจริญผล
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.

ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย
ผู้ชำนาญ สสวท.

นางศจี คำภู
ผู้ชำนาญ สสวท.

นางสาวกุลธิดา สะอาด
นักวิชาการ สสวท.

นายธัชวุฒิ กงประโคน
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

นางสุทธดา เหลืองห่อ
โรงเรียนกบินทร์วิทยา

นางไพรัช ทองห่วง
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

นายยุทธพงษ์ อายุสุข
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

ดร.วิชัย ลาธิ
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

ดร.กัลยาณี พันโบ
โรงเรียนสตรีนนทบุรี

นาคิน สัจจะเขตต์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
โรงเรียนควนเนียงวิทยา

นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นายนุกูล แจ้งสว่าง
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

นางสาวทวิษญาณ์ ชมภูพวง
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

นายธนวรรษน์ เหง้าดา
โรงเรียนกุมภวาปี

นายกฤษขจร ศรีถาวร
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕

นายมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

นางทิพย์สุดา สรณะ
โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล"

นายนิพนธ์ เชิญทอง
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายบุญส่ง พุ่มบาน
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
  • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
  • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th ที่หัวเรื่องอีเมล โปรดระบุคำว่า SMTonline ตามด้วยชื่อปัญหา เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

ถาม: หากมีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถสอบถามได้ทางอีเมล tpipst@proj.ipst.ac.th