ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

[รุ่นที่ 2] ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)


เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การสร้างและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ต้องได้รับการเชื้อเชิญเท่านั้น

ก่อนลงทะเบียนเข้าหลักสูตรนี้ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ SMT ทุกท่านเข้าร่วมใน Line Open Chat เพื่อรับทราบรายละเอียดการอบรมผ่าน Zoom Cloud Meetings อ่านวิธีการที่ https://bit.ly/LineOPN2

รายละเอียดของหลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นโยบายโรงเรียนคุณภาพ

Course Staff Image #1

ดร.เขมวดี พงศานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.

E-mail : kpong@ipst.ac.th

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Course Staff Image #1

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

E-mail : -

Course Staff Image #1

ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

E-mail : -

Course Staff Image #1

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

E-mail : nanzaja@hotmail.com

Course Staff Image #1

นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

E-mail : koykee_2554@hotmail.com

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์

Course Staff Image #1

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

E-mail : sakanan2@gmail.com

Course Staff Image #1

นางไพรัช ทองห่วง

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

E-mail : thpairat@yahoo.com

Course Staff Image #1

นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ

ครูชำนาญการ โรงเรียนนอนุบาลสมุทรสงคราม

E-mail : suttikan@gmail

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 คณิตศาสตร์

Course Staff Image #1

ดร.จตุพันธ์ รุจิรานุกูล

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์

E-mail : jatupun@panatp.ac.th

Course Staff Image #1

นางสาวมณีรัตน์ ธินะ

ครูชำนาญการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

E-mail : maneerat.ti@yupparaj.ac.th

Course Staff Image #1

นางสาวนิรมล เหล่าสัมฤทธิ์

ครูชำนาญการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

E-mail : niramol@skr.ac.th

Course Staff Image #1

ดร.เชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

ครูชำนาญการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

E-mail : cherdsak.pak@gmail.com

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 เทคโนโลยี

Course Staff Image #1

นายวงศ์กร ลับบัวงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามุสิ

E-mail : wongkon@kms.ac.th

Course Staff Image #1

นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์

ครูชำนาญการ โรงเรียนนราสิกขาลัย

E-mail : g_waraprat@hotmail.com

Course Staff Image #1

นายภาสกร ภาคอัต

ครูชำนาญการ โรงเรียนธัญรัตน์

E-mail : passakorn@thanyarat.ac.th

Course Staff Image #1

นางสาวมณฑารพ สิงห์โตเกษม

ครูชำนาญการ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

E-mail : montarop@sattha.ac.th

Course Staff Image #1

นางสาววิภาวดี มีเลิศ

ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกะตูปะ

E-mail : wmeelers@gmail.com

Course Staff Image #1

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์

ครูชำนาญการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

E-mail : auteacher511@gmail.com

Course Staff Image #1

นายก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ

ครู คศ.1 โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

E-mail : kokait@gmail.com

Course Staff Image #1

นายชัยวัฒน์ ล่ายสกุล

ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

E-mail : chaiwat.lai009@gmail.com

Course Staff Image #1

นายพิชญะ โชคพล

ครู คศ.1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

E-mail : pichaya@utw.ac.th

Course Staff Image #1

นายมานพ สว่างจิต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

E-mail : manop.energy@gmail.com

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 PLC

Course Staff Image #1

ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนราชินีบน

E-mail : piroon.s@rajinibon.ac.th

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณภาพ

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.พิกุล เอกวรางกูร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail : pikun555@hotmail.com

Course Staff Image #1

รศ.ดร.ชานนท์ จันทรา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail : feducnc@ku.ac.th

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail : feduscu@ku.ac.th

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.วารุณี ลัภนโชคดี

อาจารย์สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail : warunee22@yahoo.com

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail : fedupppi@ku.ac.th

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.พงศธร มหาวิจิตร

อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail : feduptm@ku.ac.th

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT

Course Staff Image #1

นายบุญเสริญ สุริยา

อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

E-mail : boonsern.suriya@gmail.com

Course Staff Image #1

ดร.ณัฐา เพชรธนู

ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.

E-mail : nathapisacenter@gmail.com

Course Staff Image #1

นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

นักวิชาการชำนาญการ สพฐ.

E-mail : eakasit.kp@gmail.com

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Course Staff Image #1

ดร.เขมวดี พงศานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.

E-mail : kpong@ipst.ac.th

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
  • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
  • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th ที่หัวเรื่องอีเมล โปรดระบุคำว่า SMT ตามด้วยชื่อปัญหา เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

ถาม: หากมีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถสอบถามได้ทางอีเมล smt@proj.ipst.ac.th