ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Coding for School Director (C4S)


เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การสร้างและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ต้องได้รับการเชื้อเชิญเท่านั้น

รายละเอียดของหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ Coding for School Director (C4S)

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อต่อไปนี้ 1.) สมัครสมาชิกในระบบ TeacherPD เรียบร้อย 2.) ทำแบบยืนยันใน google form และ 3.)เข้าร่วม LineOpenChat ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 จะสามารถลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์นี้ได้ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 พร้อมกัน

*** ขณะนี้ ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ***

วิทยากร แนะนำหน่วยการเรียนรู้

Course Staff Image #1

ดร.เขมวดี พงศานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.

E-mail : kpong@ipst.ac.th

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Course Staff Image #1

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

E-mail : nanzaja@hotmail.com

Course Staff Image #1

นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

E-mail : koykee_2554@hotmail.com

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ

Course Staff Image #1

นายวงศ์กร ลับบัวงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามุสิ

E-mail : wongkon@kms.ac.th

Course Staff Image #1

นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์

ครูชำนาญการ โรงเรียนนราสิกขาลัย

E-mail : g_waraprat@hotmail.com

Course Staff Image #1

นายภาสกร ภาคอัต

ครูชำนาญการ โรงเรียนธัญรัตน์

E-mail : passakorn@thanyarat.ac.th

Course Staff Image #1

นางสาววิภาวดี มีเลิศ

ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกะตูปะ

E-mail : wmeelers@gmail.com

Course Staff Image #1

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์

ครูชำนาญการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

E-mail : auteacher511@gmail.com

Course Staff Image #1

นายก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ

ครู คศ.1 โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

E-mail : kokait@gmail.com

Course Staff Image #1

นายพิชญะ โชคพล

ครู คศ.1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

E-mail : pichaya@utw.ac.th

Course Staff Image #1

นายมานพ สว่างจิต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

E-mail : manop.energy@gmail.com

Course Staff Image #1

นางพัชรสุดา อ่างมณี

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรารมณ์

E-mail : patcharasuda@kr.ac.th

Course Staff Image #1

นางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรารมณ์

E-mail : phonpannakorn@kr.ac.th

Course Staff Image #1

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เคลือบสุวรรณ

ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านพุพลู

E-mail : kusumate@hotmail.com

Course Staff Image #1

นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์

ครูชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล

E-mail : mr.charuk@hotmail.com

Course Staff Image #1

นายสวาด พรหมชนะ

ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสะด่าน

E-mail : suxer@kms.ac.th

Course Staff Image #1

นางสาวศรัญธร พลสวัสดิกุล

ครูชำนาญการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

E-mail : saranthorn33@gmail.com

Course Staff Image #1

นางสาววันทนีย์ แก้วทอง

ครูชำนาญการ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

E-mail : wantanee@utw.ac.th

Course Staff Image #1

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา

ครู คศ.1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี

E-mail : tewphysics@gmail.com

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำ PLC ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน coding ในโรงเรียน

Course Staff Image #1

ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนราชินีบน

E-mail : piroon.s@rajinibon.ac.th

วิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาโรงเรียน

Course Staff Image #1

ดร.ณัฐา เพชรธนู

ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.

E-mail : nathapisacenter@gmail.com

Course Staff Image #1

นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

นักวิชาการชำนาญการ สพฐ.

E-mail : eakasit.kp@gmail.com

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
  • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
  • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th ที่หัวเรื่องอีเมล โปรดระบุคำว่า SMT ตามด้วยชื่อปัญหา เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

ถาม: หากมีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถสอบถามได้ทางอีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th